Jak przebiega procedura odwoławcza

Na czym polega procedura odwoławcza?

Jeżeli złożysz w konkursie wniosek o dofinansowanie Twojego projektu i projekt ten otrzyma ocenę negatywną, a Ty się z tym nie zgadzasz i chcesz, żeby wniosek został ponownie sprawdzony, możesz wnieść protest.

Uwaga:

Wniesienie przez Ciebie protestu nie wstrzymuje zawierania umów z tymi wnioskodawcami, których projekty otrzymały ocenę pozytywną.

Co to jest ocena negatywna?

Jeśli Twój projekt otrzymał ocenę negatywną oznacza to, że:

 1. nie otrzymał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów[1], a więc:
 2. nie może otrzymać dofinansowania

albo

 • nie może przejść do następnego etapu oceny,
 • otrzymał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, ale kwota, którą zaplanowano w konkursie nie wystarczy na dofinansowanie Twojego projektu.

W jakim terminie wnieść protest?

Protest musisz wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymasz pismo z informacją o zakończeniu oceny Twojego projektu i o wyniku tej oceny.

W jakiej formie wnieść protest?

Protest musisz wnieść w formie pisemnej.

Co musisz zawrzeć w proteście?

W proteście musisz:

 1. wskazać kryteria wyboru projektów, z których oceną się nie zgadzasz i wyjaśnić dlaczego się z nią nie zgadzasz

lub/oraz

 • wskazać naruszenia, które – Twoim zdaniem – wystąpiły podczas przeprowadzania oceny (zarzuty o charakterze proceduralnym) i uzasadnić swoje stanowisko.

Uwaga!

Szczegółowe elementy jakie powinien zawierać protest (wymogi formalne protestu) znajdziesz:

 1. w piśmie z informacją o negatywnej ocenie Twojego projektu, które wyśle do Ciebie Instytucja Pośrednicząca[2],
 2. w regulaminie konkursu,
 3. w ustawie, o której mowa w punkcie 12.

Kto rozpatruje protest?

Protest rozpatruje Instytucja Pośrednicząca.

Uwaga:

Instytucja Pośrednicząca przeanalizuje Twój protest tylko w takim zakresie, jaki wskażesz w proteście, to znaczy:

 1. sprawdzi, czy Twój wniosek jest zgodny z kryterium/kryteriami wyboru projektu, z których oceną się nie zgodziłeś

lub/oraz

 • sprawdzi, czy wystąpiły takie naruszenia podczas oceny projektu, o jakich napisałeś w proteście.

W jakim terminie Twój protest zostanie rozpatrzony?

Instytucja Pośrednicząca rozpatrzy protest w ciągu 21 dni od dnia, w którym wpłynie on do tej instytucji.

Może się jednak zdarzyć, że przedłuży ona termin rozpatrywania protestu (do maksymalnie 45 dni), szczególnie, jeśli będzie musiała skorzystać z pomocy ekspertów.

Czy możesz wycofać protest?

Do czasu zakończenia rozpatrywania Twojego protestu możesz go wycofać.

W tym celu musisz przekazać do Instytucji Pośredniczącej oświadczenie na piśmie o wycofaniu protestu. Instytucja Pośrednicząca pozostawi wówczas Twój protest bez rozpatrzenia.

Uwaga:

Jeśli wycofasz protest:

 1. nie możesz go wnieść ponownie,
 2. nie możesz wnieść skargi do sądu administracyjnego (o skardze mowa w punkcie 11).

Kiedy protest nie zostanie rozpatrzony?

Twój protest nie zostanie rozpatrzony, jeżeli:

 1. wniesiesz go po terminie (czyli po 14 dniach, o których mowa w punkcie 3),
 2. jesteś podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania[3],
 3. nie wskażesz kryteriów wyboru projektów, z których oceną się nie zgadzasz i nie uzasadnisz, dlaczego nie zgadzasz się z tą oceną.

Uwaga:

Nie możesz wnieść protestu tylko dlatego, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybranie Twojego projektu do dofinansowania.

Co się stanie po rozpatrzeniu protestu?

Po rozpatrzeniu Twojego protestu Instytucja Pośrednicząca może:

 1. uznać Twój protest, a następnie:
 2. przekazać Twój projekt do ponownej oceny

albo

 • zaktualizować listę projektów[4],

albo

 • nie uznać Twojego protestu.

O wynikach rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pismem.

Co jeszcze możesz zrobić?

Jeżeli:

 1. Twój protest nie został uwzględniony,
 2. Twój protest nie został rozpatrzony (patrz: punkt 9),
 3. Twój projekt otrzymał ponownie negatywną ocenę

– możesz wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminie konkursu.

Gdzie możesz znaleźć dodatkowe informacje?

Informacje dotyczące procedury odwoławczej znajdziesz w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020.

Ustawa znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/ustawa-o-zasadach-realizacji-programow-w-zakresie-polityki-spojnosci-finansowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-tzw-ustawa-wdrozeniowa/

Informacje te znajdą się również w regulaminie konkursu.


[1] Informację nt. wymaganej liczby punktów i kryteriów wyboru projektów znajdziesz w regulaminie konkursu.

[2] Instytucja Pośrednicząca (IP), to instytucja, której powierzono, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą (IZ), realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; rolę IP w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości pełni Minister Sprawiedliwości; rolę IZ, z którą IP podpisała porozumienie pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

[3] O podmiotach wykluczonych mówi art. 207 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

[4] Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 12 jest to lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z  wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.