Opis kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyka kryteriów obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 znajduje się w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

W dokumencie tym wyszczególnione zostały ogólne informacje dotyczące:

Ogólnych kryteriów wyboru projektów

  • Kryteriów formalnych tj. termin złożenia wniosku, załączenie odpowiednich dokumentów itd.
  • Kryteriów merytorycznych tj. adekwatność doboru i opisu wskaźników czy grupy docelowej itd.
  • Kryteriów horyzontalnych tj. ocena zgodności projektu z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi, oraz zgodność z prawodawstwem krajowym jak również ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowej.

Szczegółowych kryteriów wyboru projektów

  • Kryteriów dostępu
  • Kryteriów premiujących
  • Kryteriów strategicznych
  • Kryteriów warunkujących
  • Kryteriów etapu negocjacji

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który możesz znaleźć tutaj.

Pamiętaj, że przy każdym ogłoszeniu o naborze wniosków na poszczególne konkursy będą pojawiać się kryteria dopasowane do specyfiki i typu projektu.