Umowa na Program Sprawiedliwość podpisana!!

Dodano przez: Tomasz Gajewski | 30 lipca 2020

Ministerstwo Sprawiedliwości z przyjemnością informuję, że w dniu 13 lipca br. została podpisana umowa w sprawie realizacji programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Ministerstwo Sprawiedliwości otrzyma 58 221 052 euro grantu norweskiego na realizację projektów w obszarze „Sprawiedliwość” (85 % wartości programu).

Łącznie z zaangażowanymi środkami krajowymi da to kwotę 68 495 355 euro, przeznaczoną na wzmocnienie polskiej służby więziennej oraz na zwalczanie przemocy domowej.

W ramach wsparcia służby więziennej realizowany będzie projekt predefiniowany „Rozwój służb więziennych i aresztu przedprocesowego”, którego beneficjentem jest Centralny Zarząd Służby Więziennej. Partnerami ze strony norweskiej są: Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej oraz University College of Norwegian Correctional Service. Budżet projektu wynosi 56 470 588 euro.

Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury służby więziennej oraz rozwoju systemu szkolenia kadry.

W obszarze zwalczania przemocy realizowane będą dwa projekty.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger realizował będzie projekt „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Projekt koncentruje się na potrzebach rodzin z dziećmi narażonych w szczególny sposób na przemoc domową. W jego wyniku stworzony zostanie system przeciwdziałania przemocy domowej w Polsce, zawierający kompleksowy program przeciwdziałania przemocy, uwzględniający współpracę między różnymi agencjami.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizować będzie projekt „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnością”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ogólnokrajowa diagnoza zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w celu określenia cech i skali zjawiska, cech sprawców, istniejących przekonań i stereotypów dotyczących przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a także istniejącej infrastruktury i systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych doświadczających przemocy. Wnioski i rekomendacje wynikające z diagnozy będą stanowić podstawę do opracowania modelu zapobiegania przemocy i wsparcia rodziny.

W porównaniu z poprzednią perspektywą finansową funduszy norweskich, gdzie suma środków na obszar wymiaru sprawiedliwości w ramach trzech realizowanych programów nie przekraczał 30 mln Euro, uzyskaliśmy blisko 100% wzrost dofinansowania. Samo zaś Ministerstwo Sprawiedliwości zarządza kwotą ponad 4 krotnie (!) wyższą nich w poprzednich latach.

Program Sprawiedliwość jest obecnie największym z finansowanych ze środków zagranicznych programem zarządzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co więcej, złożyliśmy propozycje realizacji nowych projektów w ramach podziału środków rezerwy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co daje nam nadzieję na dalszy wzrost dofinansowania.

Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy z Królestwem Norwegii priorytetowe dla Ministra Sprawiedliwości obszary będą mogły być wsparte dodatkowymi działaniami.

Print Friendly, PDF & Email