ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano przez: Tomasz Gajewski | 10 czerwca 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Zapewnienie usługi kontroli wstępnej zamówień publicznych na potrzeby Operator Programu „Sprawiedliwość” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NIP: 5261673166, REGON: 000319150

 1. Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie, aby dokumentacja zamówienia publicznego stanowiącego podstawę do realizacji zakupów w ramach projektów nie zawierała elementów sprzecznych z prawem i zasadami wdrażania funduszy norweskich.
 2. Informacja o postępowaniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: ms.gov.pl.
 3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat przedmiotu zamówienia:

imię i nazwisko: Paulina Bujak tel. (22) 2390607, mail Paulina.Bujak@ms.gov.pl

w dniach poniedziałek – piątek w godzinach: 9:00 – 16:00;

 

 • 2

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 • 3

Warunki udziału i kryterium wyboru Wykonawcy

 1. Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie kompletnych ofert, przygotowanych i złożonych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym – na formularzu ofertowym oraz poprzez wypełniony i złożony formularz CV, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kryterium wyboru oferty:

A – Cena.

Kryterium nr 1: cena – waga kryterium: – 60% (60 punktów)

Cena = Cn/Cbn x C

gdzie :

Cn – najniższa cena ofertowa

Cbn –  cena oferty badanej

C – waga dla kryterium „cena”

 1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.
 2. Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli takie same oferty do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie pierwotnej.

            B – Doświadczenie 40% – 40 pkt

 1. doświadczenie z zakresu kontroli/audytu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z Dyrektywami UE – 20 PKT
 2. doświadczenie w kontroli/audycie w zakresie wdrażania środków europejskich – 20 PKT
 3. Wykonawca zostanie wybrany nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny.

 

 • 4

Zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawca musi spełniać warunki merytoryczne, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanym niżej kryterium:

Wymogi co do osób realizujących zlecenie

Wykonawca zapewni osoby do realizacji zamówienia spełniające co najmniej następujące kryteria:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, w zakresie finansów lub administracji, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, audytu, kontroli),
 2. minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie kontroli postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na stanowisku lub w komórce związanej z kontrolą lub audytem wewnętrznym,
 3. znajomość:
 • Ustawy Prawo   zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Ustawy Kodeks cywilny,

 

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie z zakresu kontroli/audytu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z Dyrektywami UE,
 2. doświadczenie w kontroli/audycie w zakresie wdrażania środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2021.

 

 • 5

Okres obowiązywania umowy

 

 1. Zamawiający zakłada złożenie nie więcej niż 30 zleceń jednostkowych na realizację kontroli wstępnej.
 2. Okres obowiązywania umowy będzie trwał do momentu wyczerpania limitu zamówień jednostkowych, nie dłużej niż 2 lata

 

 • 6

 

Miejsce, sposób, zasady i termin składania ofert

 

 1. Oferty w formie zeskanowanych dokumentów należy przesyłać na adres e-mail Zamawiającego: nmf@ms.gov.pl w terminie do 25czerwca 2020 roku do godziny 12:00. W tytuł wiadomości zawierającej ofertę prosimy o wpisanie: „Oferta-kontrola wstępna”.
 2. Oryginały zeskanowanych dokumentów wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
 4. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego do Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 5. Żadna oferta nie może być zmodyfikowana lub wycofana po terminie składania ofert.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 • 7

 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną (e-mail). Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone również na stronie www.funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl.

 

Załączniki:

 

Print Friendly, PDF & Email