NMF 2009-2014

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Norweski Mechanizm Finansowy stanowi formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Królestwo Norwegii, Polsce i 14 innym państwom członkowskim UE. Głównym celem NMF jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwem-darczyńcą a państwem-beneficjentem.

W ramach perspektywy finansowej 2009-2014 dla Polski przyznana została alokacja w wysokości 578 mln euro. Podstawą uruchomienia pomocy było podpisane w dniu 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską.

Dzięki środkom NMF uruchomionych zostało 17 programów operacyjnych, obejmujących zdefiniowane przez Darczyńców obszary tematyczne. Każdy z programów zarządzany jest przez tzw. operatora programu, odpowiadającego m.in. za przygotowanie propozycji programu, nabór wniosków, wybór projektów i monitoring ich realizacji, informację i promocję. Na operatorze programu spoczywa główna odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych dla programu rezultatów i wyników (produktów).

W przypadku tej perspektywy położono duży nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami. Niektóre z programów operacyjnych realizowane są w partnerstwie z podmiotami z kraju Darczyńców, zaś na operatorach programu spoczywa obowiązek wspierania partnerstw na poziomie projektów. Przewidziano na ten cel również specjalne środki finansowe – Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym oraz Fundusz na poziomie programu, stanowiący obowiązkowo co najmniej 1,5 % jego budżetu.

Ministerstwo Sprawiedliwości pełni rolę Operatora Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, o alokacji środków NMF wynoszącej 14 mln euro. W ramach programu PL 16 realizowanych jest 6 projektów predefiniowanych, z których 3 realizowane są we współpracy z Norweską Administracją Sądów.

Bliższe informacje na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego dostępne są na uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju stronie internetowej www.eog.gov.pl oraz stronie poświęconej Mechanizmom Finansowym prowadzonej przez Darczyńców www.norwaygrants.org.