Współpraca dwustronna

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Istotnym aspektem obecnej perspektywy finansowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest współpraca dwustronna z podmiotami z kraju Darczyńców.

W celu wspierania rozwoju tej współpracy, zarówno na poziomie Programów Operacyjnych, jak i poszczególnych projektów Darczyńcy przewidzieli dwa rodzaje środków.

Pierwszy z nich to Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym – stanowi 0,5 % całkowitej alokacji funduszy norweskich dla Państwa-Beneficjenta i służy wzmocnieniu stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami Beneficjentami. Funduszem tym zarządza Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako Krajowy Punkt Kontaktowy.

Drugi to Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu – stanowi minimum 1,5 % całkowitego budżetu każdego programu operacyjnego i ma na celu ułatwianie:

  • poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami przed lub w trakcie przygotowania wniosku, rozwoju takich partnerstw, oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z darczyńcami;
  • tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i podmiotami w Państwach-Darczyńców.

W Programie Operacyjnym MS na Fundusz ten została wydzielony budżet w wysokości 256 789 Euro, przy czym większość tej kwoty przeznaczona jest na finansowanie tworzenia sieci współpracy i wymiany wiedzy. Beneficjentami mogą być jedynie beneficjenci projektów predefiniowanych.

W ramach obu Funduszy Współpracy Dwustronnej możliwe jest finansowanie m.in. wizyt studyjnych, konferencji, spotkań, doradztwa zewnętrznego.

Istotnym elementem wspierania długofalowej współpracy z Norwegią jest nawiązywanie partnerstw na poziomie programów operacyjnych i projektów.

Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany jest w partnerstwie z Norweską Administracją Sądów. Dodatkowo, w partnerstwie z tą norweską instytucją wdrażana będzie część projektów predefiniowanych.

Norweska Administracja Sądów (ang. Norwegian Courts Administration, w skrócie NCA; norw. Domstoladministrasjonen) stanowi organ administracji centralnej dla 112 norweskich sądów. W celu pełniejszego urzeczywistnienia zasady rozdziału i niezależności władzy wykonawczej i sądowniczej, z dniem 1 listopada 2002 r. dział zarządzania sądami przesunięty został z norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie do NCA. Cele i wytyczne działań NCA oraz roczny budżet tego organu uchwalany jest przez norweski parlament (norw. Stortinget).


NCA odpowiada za wsparcie i obsługę sądów, w sposób zapewniający ich racjonalne i efektywne ekonomicznie funkcjonowanie, jak również pełni ważne zadania związane z planowaniem strategicznym w zakresie rozwoju sądownictwa. NCA i norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości odbywają regularne spotkania poświęcone ustaleniom związanym z alokacją zasobów oraz nowelizowaniem przepisów prawnych i innych regulacji określających sposób funkcjonowania sądów. Ministerstwo jest instytucją, na której spoczywa główna odpowiedzialność za proces legislacyjny i konsultacje dokumentów, jednakże nie posiada ono uprawnień do wydawania NCA wytycznych odnośnie do konkretnych kwestii administracyjnych.

Bliższe informacje na temat funkcjonowania NCA dostępne są w języku angielskim i norweskim na stronie www.domstol.no.