Program PL 16

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” realizowany jest w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) jako jeden z obszarów działań określony w podpisanym 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Polską a Norwegią.

Program realizowany jest od 2012 r., a jego zakończenie przypadnie na pierwszy kwartał 2017 r. Budżet Programu to 16 470 589 Euro, w tym wartość wsparcia NMF wynosi 14 000 000 Euro.

Głównym celem Programu jest bardziej skuteczny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości.

Program dąży do realizacji 4 rezultatów:

  • Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa.
  • Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości).
  • Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Rolę Operatora Programu, tj. instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrożenie Programu oraz osiągnięcie zaplanowanych dla niego rezultatów pełni Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Program oparty jest o cztery moduły tematyczne. Moduły składają się wyłącznie z projektów predefiniowanych, tj. projektów niewyłanianych w trybie konkursowym. Ich beneficjentami są komórki organizacyjne MS, których właściwość obejmuje dany zakres tematyczny.

Moduł I: obejmuje wzajemnie uzupełniające się działania zmierzające do zwiększania zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu sprawami oraz usprawniania bieżącej pracy wydziałów sądowych poprzez odpowiednie zarządzanie aktami sądowymi;

Moduł II: obejmuje wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania sądami;

Moduł III: obejmuje ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla tzw. grup wrażliwych, to jest osób pokrzywdzonych przestępstwem i nieletnich;

Moduł IV: obejmuje propagowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Realizacja powyższych modułów tematycznych prowadzić ma do usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa, poprzez ułatwienie pracy orzeczniczej i poprawę jej jakości dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania sądami (w szczególności poprawę kompetencji kadry zarządzającej) i odciążenia sądów w wyniku popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Poprawi się również dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości, poprzez lepszą dostępność akt sądowych oraz wsparcie udzielane ofiarom przestępstw, szczególnie tzw. grupom wrażliwym. Proponowane działania przyczynią się do skrócenia czasu postępowania sądowego, zwiększenia stabilności obrotu prawnego, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, skuteczniejszego dochodzenia swoich praw przez osoby dotknięte przestępstwem.

Program wdrażany jest w partnerstwie z Norweską Administracją Sądów.

W ramach Modułu I realizowane są dwa projekty predefiniowane:

W ramach Modułu II realizowany jest projekt predefiniowany nr 3 pt. „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”.

W ramach Modułu III realizowane są dwa projekty predefiniowane:

W ramach Modułu IV realizowany jest projekt predefiniowany nr 6 pt. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: