Projekt nr 1

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Projekt predefiniowany nr 1 pt. „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2017 r.

Budżet projektu: 5 674 339,11 EURO

Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.

CEL PROJEKTU:

Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

REZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ:

  • poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
  • poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
  • zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

Wdrożony dzięki zakupionej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydajnej infrastrukturze teleinformatycznej system zarządzania tożsamością będzie podstawowym elementem nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie pracy sądownictwa (w tym budowanego systemu wsparcia procesów merytorycznych).

Korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji, natomiast korzyścią dla społeczeństwa będzie zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie przesyłu informacji między stronami. Pozwoli to zaoszczędzić czas obywatelom, a także wpłynie pozytywnie na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości.

System zarządzania tożsamością stanowi istotny element nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie sądownictwa (włączając wdrażany system do wsparcia procesów merytorycznych).

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:

  • zakup sprzętu na potrzeby m.in. budowy zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością opartego na systemie kontroli dostępu Active Directory (AD) dla sądów; zakup obejmie m.in. serwery, a zestawy sprzętu zostaną dostarczone do jednostek wymiaru sprawiedliwości,
  • dedykowane szkolenia dla pracowników jednostek wspieranych zakupem sprzętu.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową proponowanych działań będą sądy powszechne, a korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji. Obywatele tworzący pośrednią grupę docelową skorzystają na ułatwionym dostępie do wymiaru sprawiedliwości i przyspieszeniu przesyłu informacji między stronami. sprawiedliwości.

BENEFICJENT PROJEKTU:

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:


Aktualności


Zobacz efekty – Analizy, raporty i podsumowania


Kontakt