Projekt nr 2

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

 

Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi


Projekt predefiniowany nr 2 pt. „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2013 – 3o grudnia 2016 r.

Budżet projektu: 3 340 000 EURO

Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

REZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ:

  • opracowanie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi;

  • wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie polegał na stworzeniu nowoczesnego i jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi, priorytetowo obejmującego akta rejestrowe gromadzone w sądach powszechnych. Rezultaty analizy funkcjonowania takiego systemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wyraźnie pokazują korzyści z prowadzenia proponowanych działań. Unowocześni on i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie zarówno dla sprawności pracy orzeczniczej, sprawności wykonywania przez sekretariat sądowy zarządzeń czy orzeczeń sądu wydawanych w sprawach, jak również dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych, w tym stron czy uczestników postępowania. Co więcej, działania te są cennym uzupełnieniem dla innych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Programu: działań związanych z poprawą zdolności administracyjnych sądów, wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania sądami i poprawą kompetencji kadry zarządzającej.
Realizacja projektu z poziomu centralnego umożliwi zapewnienie jednolitości systemu, odpowiedniego wsparcia infrastrukturalnego, łączności pomiędzy poszczególnymi sądami korzystającymi z systemu, jak również spójności wdrażanego narzędzia z innymi narzędziami informatycznymi wdrażanymi w resorcie sprawiedliwości również centralnie – przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:

  • utworzenie systemu zarządzania zasobami akt sądowych w 38 wydziałach rejestrowych, usytuowanych w różnych sądach rejonowych na terenie całego kraju;
  • wyposażenie sądów w dedykowany system informatyczny oraz odpowiednią infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb danego wydziału (urządzenia współpracujące w technologii RFID m.in.: stanowiska kodowania akt, stanowiska wydawania i przyjmowania akt, czytniki mobilne, tagi regałowe, wózki inteligentne, półki inteligentne, tagi do znakowania akt);

  • utworzenie „baz danych”, w oparciu o które system zarządzania będzie funkcjonował, polegających na oznakowaniu każdej teczki akt odpowiednim tagiem RFID, a następnie zakodowaniu każdej oznakowanej uprzednio teczki na stanowisku kodowania akt.

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelową są wydziały rejestrowe funkcjonujące w strukturach sądów powszechnych (wydziały Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów) oraz pracownicy sądów objętych wsparciem.

BENEFICJENT PROJEKTU:

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:


Aktualności


Zobacz efekty – Analizy, raporty i podsumowania


Kontakt