Projekt nr 3

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)

OPIS PROJEKTU:

Projekt predefiniowany nr 3 pt. „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2014 r  – 30 kwietnia 2017 r.

Budżet projektu: 3 689 522,61 EURO

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa.

REZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ:

  • podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości wdrożenie program kształcenia ustawicznego dla kadry zarządczej w sądach powszechnych
  • upowszechnienie wiedzy wśród kadry zarządzającej sądami o nowoczesnych zasadach, strategiach i technikach zarządzania sądem (poprzez warsztaty, szkolenia, konferencje).

Rezultatem projektu będzie również opracowanie systemu i programów szkoleń dla kadry zarządzającej sądami powszechnymi, w tym szkoleń e-learningowych.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

Właściwe zarządzanie obciążeniem pracą (podział zadań), zasobami ludzkimi oraz informacją i porozumiewaniem się stanowi podstawowy czynnik prawidłowego, sprawnego i efektywnego funkcjonowania sądów, dlatego konieczne staje się również podniesienie wiedzy i kompetencji kadr sadów powszechnych w zakresie efektywnego i sprawnego zarządzania jednostkami sądownictwa. Grupą docelową projektu będą sądy powszechne, odnoszące korzyści dzięki podwyższeniu kwalifikacji kadry zarządzającej (prezesi i wiceprezesi sądów, przewodniczący wydziałów, dyrektorzy i kierownicy finansowi).

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:

  • szkolenia dla pracowników sądów, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej: prezesów i wiceprezesów sądów, przewodniczących wydziałów oraz dyrektorów sądów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, finansami i narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości;
  • opracowanie szkoleń ustawicznych dla kadry zarządzającej sądami powszechnymi oraz szkoleń
    e-learningowych

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową są sądy powszechne.

BENEFICJENT PROJEKTU:

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:


Aktualności


Zobacz efekty – Analizy, raporty i podsumowania


Kontakt