Projekt nr 4

Dodano przez: admin | 5 lipca 2017

 

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym

Projekt predefiniowany nr 4 pt. „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2015 r.

Budżet projektu: 1 010 000 EURO

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości).

REZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ:

  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobu wspierania pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza tzw. pokrzywdzonych wrażliwych;
  • upowszechnienie wiedzy nt. praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym wśród pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie;

  • zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków do przesłuchań dzieci ofiar/świadków w postępowaniu karnym

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt, obejmujący kompleks działań dotyczących wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcia świadków w postępowaniu karnym, stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację szeregu przedsięwzięć realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków krajowych i europejskich. Wzmocnienie pozycji grupy docelowej ofiar przestępstw będzie wynikiem wsparcia finansowego dla podmiotów, które będą udzielać wsparcia psychologicznego oraz prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz podniesienia kwalifikacji sędziów, prokuratorów, kuratorów, a także osób pracujących z pokrzywdzonymi. Korzyści dla świadków w postępowaniu sądowym wynikać będą z wzmocnionych kwalifikacji pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie, którzy będą w stanie lepiej im pomagać. Dzieciom, jako wrażliwej grupie ofiar/świadków, zapewnione zostanie przyjazne środowisko prowadzenia przesłuchań poprzez tworzenie tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań.

Projekt będzie w dużym stopniu oparty o funkcjonującą już sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, utworzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości dzięki grantowi Komisji Europejskiej.

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:

  • wsparcie finansowe dotychczas działających filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem;

  • kampania informacyjna skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem;

  • szkolenia osób pracujących z pokrzywdzonymi (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem);

  • szkolenia pracowników Punktów Obsługi Interesanta (urzędnicy sądowi) oraz opiekunów ofiary (zwykle osoby pracujące w Ośrodkach pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem) w zakresie pomocy prawnej i faktycznej dla świadków w postępowaniu karnym;

  • utworzenie kolejnych przyjaznych pokoi przesłuchań.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową są osoby pokrzywdzone przestępstwem.

BENEFICJENT PROJEKTU:

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, w partnerstwie z Norweską Administracją Sądów.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:


Aktualności


Zobacz efekty – Analizy, raporty i podsumowania


Kontakt