Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”.

Dodano przez: tomasz.gajewski | 26 listopada 2019

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla  Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”.

Termin spotkania informacyjnego:

03 grudnia 2019 r. w godz. 09.00 – 12.00

Miejsce spotkania:

Ministerstwo Sprawiedliwości, sala 615, Al. Ujazdowskie 11 , Warszawa

Formularz Zgłoszeniowy należy odesłać w terminie do dnia 01 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: szkoleniapower@ms.gov.pl

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury. Szkolenia mają służyć aktualizacji specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora) oraz sądów powszechnych (sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego).

W ramach jednego projektu możliwa jest realizacja 1 z 2 modułów szkoleniowych:

1)         zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej: problematyka wyłudzeń podatku CIT, VAT, akcyzowego, w tym specyfika i odrębność postępowań w tego typu sprawach, faktyczne i prawne możliwości badania przepływów finansowych podmiotów wykorzystywanych w przestępstwach karuzelowych;  źródła dowodowe w przestępstwach podatkowych; współpraca z podmiotami uprawnionymi w zakresie pozyskiwania informacji z prowadzonych rejestrów.

2)         zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym ocena dowodów cyfrowych na etapie postępowania sądowego; pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych oraz wykorzystywanie opinii biegłych z zakresu cyberprzestępczości w prowadzonych postępowaniach; współpraca międzynarodowa w ramach pomocy prawnej i europejskiego nakazu dochodzeniowego w zakresie pozyskiwania dowodów.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 3 Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększanie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

•organizacje pozarządowe,

•partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

•przedsiębiorcy,

•szkoły wyższe,

•jednostki naukowe,

•Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 2 200 000 PLN (w tym maksymalna wartość projektu dot. modułu 1 – 1 000 000 PLN, a projektu dot. modułu 2 – 1 200 000 PLN). Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 29 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. (do godz. 12:00).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15.02.2020 roku.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl,  faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej http://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/  oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „„Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury” znajdują się na stronie https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-17-00-ip-04-00-006-19-pn-szkolenia-z-zakresu-zwalczania-oraz-zapobiegania-przestepczosci-gospodarczej-i-skarbowej-dla-kadr-sadownictwa-i-prokuratury/

Po ogłoszeniu konkursu IOK planuje organizację spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.