Dowiedz się o instytucji

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Ministerstwo Sprawiedliwości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Alokacja na Działanie 2.17 wynosi 54 989 830 EUR.

Kto może wystąpić o dotację

Projekty w ramach Działania są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

–   pozakonkursowym,

–   konkursowym.

Dla każdego typu projektu wskazanego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu został określony typ beneficjenta.

Typy beneficjentów

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • sądy powszechne,
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,
 • Prokuratura Krajowa,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości.

Typy projektów

 1. Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta
 2. Wprowadzenie modelu zarządzania finansami jednostek organizacyjnych prokuratury opartego o budżetowanie procesów i rezultatów
 3. Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 4. Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową i prokuratorską oraz określanie potrzeb szkoleniowych
 5. Utworzenie i rozwój centrów usług w zakresie zarządzania finansami i kadrami, zarządzania usługami oraz zarządzania informatyką w sądownictwie powszechnym
 6. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym
 7. Wdrożenie standardów i procedur biur podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury
 8. Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach
 9. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego
 10. Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych
 11. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów

Dla kogo projekty

Grupy docelowe, czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to:

–   pracownicy wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur),

–   pracownicy administracji publicznej,

 –  mediatorzy.

Do czego dążymy

Cele szczegółowe Działania 2.17:

I.     Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze.

II.    Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.