Pobierz poradniki i publikacje

Dla beneficjenta

Każdy beneficjent ma obowiązek ma obowiązek rozliczania realizowanego projektu w systemie teleinformatycznym SL. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące użytkowania systemu. Dzięki niemu możesz, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Twojego projektu.

Podręcznik Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Zamówienia publiczne

Udzielanie zamówień jest bardzo ważnym aspektem inwestycji publicznych. Jeżeli zajmujesz się realizacją zamówień publicznych w ramach unijnego wsparcia zapoznaj się z poradami opracowanymi przez Komisję Europejską dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych, znajdziesz tu porady dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

Zapoznaj się również z poradnikiem przeznaczonym dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych.

Zamówienia udzielane w ramach projektów

Zasady promocji i oznakowania projektów

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Karta wizualizacyjna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji