Jak zacząć korzystać z Programu

Kto może wystąpić o dotację?

Projekty w ramach Działania są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

 • pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów,
 • konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać określone typy beneficjentów.

Dla każdego typu projektu wskazanego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu został określony typ beneficjenta.

Typy beneficjentów

 • sądy powszechne,
 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Prokuratura Krajowa
 • Ministerstwo Sprawiedliwości

Typy projektów

 1. Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.
 2. Wprowadzenie modelu zarządzania finansami jednostek organizacyjnych prokuratury opartego o budżetowanie procesów i rezultatów.
 3. Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
 4. Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową i prokuratorską oraz określanie potrzeb szkoleniowych.
 5. Utworzenie i rozwój centrów usług w zakresie zarządzania finansami i kadrami, zarządzania usługami oraz zarządzania informatyką w sądownictwie powszechnym.
 6. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.
 7. Wdrożenie standardów i procedur biur podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 8. Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach.
 9. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.
 10. Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych.
 11. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów.

Ważne informacje

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp.

Dla kogo projekty?

Grupy docelowe, czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to:

 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości (sadów i prokuratur)
 • pracownicy administracji publicznej
 • mediatorzy

Do czego dążymy?

Cele szczegółowe:

I.     Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze.

II.    Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

Planowane do podjęcia działania w ramach powyższych celów szczegółowych są zgodne z celem 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura Strategii Sprawne Państwo, w szczególności z kierunkami Interwencji:

 1. Usprawnienie sądownictwa (działania organizacyjne zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa oraz do racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich).
 2. Zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej.
 3. Rozpowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (zwiększanie dostępności do usług mediacyjnych).
 4. Skuteczna prokuratura.

Planowane działania są także zgodne ze Strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020 przyjętą przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego zakładającą m.in.:

 • poprawę obsługi interesanta,
 • zwiększenie dostępności i otwartości wymiaru sprawiedliwości,
 • poprawę sprawności i jakości orzecznictwa,
 • poprawę sprawności i jakości działania prokuratury,
 • zwiększenie skuteczności i jakości procesów wewnętrznych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przydatne linki

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.power.gov.pl

www.sowa.efs.gov.pl

www.lessi.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl