Skorzystaj z systemu informatycznego

Centralny system teleinformatyczny (CST) wspiera realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

W systemie znajdują się informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji.

System spełnia wymogi Unii Europejskiej stawiane systemom teleinformatycznym, w tym wymogi dotyczące ułatwienia beneficjentom wymiany informacji z właściwymi instytucjami.

Centralny system informatyczny służy do:

  • obsługi projektów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach:
    • krajowych programów operacyjnych,
    • programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których Instytucja Zarządzająca została ustanowiona na terytorium Polski,
    • regionalnych programów operacyjnych – w zależności od decyzji Instytucji Zarządzającej danym programem;
  • gromadzenia danych dotyczących realizacji programów operacyjnych;
  • sprawdzenia, czy wydatki poniesione przez beneficjentów są prawidłowe i zgodne z prawem krajowym i unijnym (proces certyfikacji wydatków).

Dla beneficjentów najważniejszą aplikacją wchodzącą w skład centralnego systemu teleinformatycznego jest aplikacja obsługi wniosków o płatność stanowiąca część aplikacji głównej systemu. Umożliwia dostęp do informacji o realizowanych projektach, składanie wniosków o płatność drogą elektroniczną oraz komunikowanie się z instytucją udzielającą wsparcia.

Beneficjenci uzyskują dostęp do systemu w momencie rejestracji ich umowy/decyzji o dofinansowaniu w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem:

Profilu Zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.