Zobacz efekty

W ramach środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało 55 mln euro. Pieniądze te zostały przeznaczone na szereg działań mających wzmocnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Wsparcie przedsiębiorców

Do końca 2018 roku utworzono 16 centrów Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM), które zostały powołane do stworzenia przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Wszystkie rozpoczęły swoją działalność tworząc ogólnopolską sieć wojewódzkich CAM. W Warszawie powstało CAM – Koordynator, który pełni zarówno funkcję koordynującą jak i realizuje mediacje  gospodarcze na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.


Wyższe kompetencje pracowników sądów i prokuratur

W 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER przyznawała dofinansowanie i prowadziła nadzór nad projektami konkursowymi i pozakonkursowymi, w ramach których realizowane były:

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenia usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta

  • dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

Szkolenia i studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa własności intelektualnej, prawa upadłościowego

  • dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Łącznie przeszkolonych zostało 6 394 osób.