Wezwanie do złożenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym.

Dodano przez: tomasz.gajewski | 15 maja 2020

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) wzywa Ministerstwo Sprawiedliwości do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania; typ operacji: Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez podniesienie kompetencji mediatorów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz działania informacyjne skierowane do interesariuszy mediacji.

 

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 12 200 000 PLN

 

Wniosek na obowiązującym formularzu (w załączeniu; formularz elektroniczny wniosku dostępny w SOWA) należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 roku wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) https://www.sowa.efs.gov.pl (numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-001/20; godzina zamknięcia naboru: 16:15).

 

Projekt musi być zgodny z założeniami określonymi w zatwierdzonej fiszce projektu w Rocznym Planie Działania na 2020 r. oraz z kryteriami merytorycznymi i horyzontalnymi wskazanymi w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach PO WER (oba dokumenty w załączeniu). Należy również dopełnić obowiązków wynikających z: zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania projektami i Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

 

W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych albo oczywistej pomyłki we wniosku o dofinansowanie projektu IP w module komunikacji w SOWA wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Termin ten liczony jest od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.; dalej: ustawa), odbywa się w PO WER co do zasady za pośrednictwem systemu SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków niekompletnych (niezawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych po terminie i w innej formie niż określona w SOWA. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek, IP wezwie Wnioskodawcę do poprawienia w nim oczywistej omyłki na zasadach określonych w art. 43 ust. 2 i 3 ustawy, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Taki sam skutek będzie miało uzupełnienie wniosku niezgodnie z wezwaniem, w tym z uchybieniem wyznaczonego terminu. Konsekwencją pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia jest niedopuszczenie projektu do oceny lub dalszej oceny. W celu komunikacji z Wnioskodawcą w zakresie uzupełniania / poprawiania projektu w trybie art. 43 ustawy IP wskazuje, że komunikacja prowadzona będzie za pomocą modułu komunikacji w SOWA. Niezachowanie ww. formy komunikacji będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy, jest składane przez Wnioskodawcę wraz z pozostałymi oświadczeniami w sekcji VIII wniosku o dofinansowanie. Po poprawieniu we wniosku oczywistych omyłek przez Wnioskodawcę, IP w terminie 7 dni od złożenia skorygowanej wersji wniosku, dokonuje weryfikacji, czy wniosek został skorygowany poprawnie i z zachowaniem terminu. Poprawny wniosek jest kierowany do właściwego etapu oceny. Wyniki poszczególnych etapów oceny będą przekazywane Wnioskodawcy pisemnie oraz w SOWA.

 

 

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Państwa – przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie – do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i dokumentami opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą, publikowanymi m. in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Przy konstruowaniu budżetu projektu należy także uwzględniać wskazówki zawarte w dokumencie Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER (w załączeniu).

 

Wzywając do złożenia wniosku o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca informuje jednocześnie, że projekt podlegać będzie ocenie merytorycznej I i II stopnia. Szacunkowy termin dokonania całościowej oceny, zgodnie z Instrukcjami wykonawczymi Instytucji Pośredniczącej, nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku (czas ten może jednak ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania korekty wniosku). Po wyborze projektu do dofinansowania, w celu wydania decyzji o dofinansowaniu Wnioskodawca będzie musiał przedłożyć (w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania) dokumenty poświadczające umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do realizacji projektu, wypełnione załączniki o nadanie dostępu do systemu SL oraz harmonogram płatności dla projektu.