Zamówienie na usługę ekspercką

Dodano przez: tomasz.gajewski | 13 marca 2020

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje o publikacji ogłoszenia na usługę Ekspercką.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapytania ofertowego (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie, wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności.
 2. Zamówienie jest składane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi eksperckiej: „Opracowanie wkładu do fiszki projektowej określającego działania mające na celu wdrożenie rekomendacji dotyczących zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych, z uwzględnieniem wytycznych i uwag Komitetu Monitorującego PO WER”.
 2. Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 79421200-3 – Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

III. Termin wykonania zamówienia

 1. Planowany termin wykonania zamówienia: 31 maja 2020 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
  1. spełni warunki opisane OPZ;
  1. prześle niezbędne dokumenty drogą elektroniczną, we wskazanym terminie.
 2. Oferty mogą składać osoby fizyczne lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia, konsorcja lub firmy szkoleniowe w ramach podwykonawstwa wskazując osobę, która będzie wykonywała zamówienie.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ceny ofert – maksymalnie 100 punktów. Na podstawie wypełnionego formularza ofertowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Sposób obliczania punktów

Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór:

P=Pc+Pr

Gdzie Pc – łączna ocena w kryterium Cena

Pc= (Cmin/Cob) x 40

gdzie:

Pcob – łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej,

Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich cen ofert,

Cob – cena oferty badanej.

Pr – oznacza sumę punktów przyznanych przez zespół oceniający podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Ofertę składa się w formie elektronicznej, na adres e-mail: tomasz.gajewski@ms.gov.pl, wypełniając Formularz ofertowy,
 2. Oferta musi być czytelna i złożona w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu drogą elektroniczną na wskazany wyżej e-mail.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Forma i termin składania ofert:

 1. Oferty można składać w formie elektronicznej, w formacie .pdf, na adres: tomasz.gajewski@ms.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż Formularz ofertowy musi być złożony w formie skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2020 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania

 1. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcami, których oferty przeszły ocenę formalną i zaprosi wskazane w ofercie osoby na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Jeżeli wysokość wynagrodzenia oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę środków zabezpieczonych przez Zamawiającego, Zamawiający podejmie negocjacje z Wykonawcami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwoty założone w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie.
 4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić podstępowanie bez podania przyczyny.

X. Podpisanie umowy

 1. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w dniu ogłoszenia wyników lub w dniu następującym po ich ogłoszeniu.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających doświadczenie.

XI. Wykaz załączników