Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19

Dodano przez: tomasz.gajewski | 28 maja 2019

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 pn. „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej”

Zmiana dotyczy wprowadzenia do Regulaminu konkursu w kryteriach wyboru projektów nowego kryterium merytorycznego 0-1 nr 4 w następującym brzmieniu:

Z wnioskodawcą lub partnerem/ partnerami (o ile dotyczy) nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp).

Za przyczyny leżące po stronie wnioskodawcy lub partnera/partnerów, w efekcie których doszło do rozwiązania umowy uznaje się następujące sytuacje:

1) Wnioskodawca/partner dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową,

2) Wnioskodawca/partner złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach projektu,

3) Wnioskodawca/partner ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu.

Kryterium to zostało również wprowadzone do wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Ponadto, mając na uwadze, że pierwotnie zaplanowany termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy (20.06.2019 r.), nabór wydłużono do dnia 21.06.2019 r. (do godz. 12:00).

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 28.05.2019 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

Oryginalne ogłoszenie o konkursie znajdziesz tu:

https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-na-konkurs-nr-powr-02-17-00-ip-04-00-003-19/