Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19

Dodano przez: | 14 maja 2019

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 pn. „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej”.

Termin spotkania informacyjnego:

28 maja 2019 r. w godz. 10.00-14.00

Miejsce spotkania:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, sala 615

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowych (24-godzinnych) szkoleń dla 1300 prokuratorów oraz asesorów prokuratora. Szkolenia mają podnosić kompetencje w następujących obszarach / modułach:

– technik komunikacji zapewniających skuteczny i efektywny kontakt z osobami, z którymi przeprowadzane są czynności procesowe (na etapie postępowania przygotowawczego) oraz uczestnikami na rozprawie sądowej,  

– retoryki, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 2 Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 5 000 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 31 maja 2019 r. do 20 czerwca 2019 r. (do godz. 12:00).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.08.2019 roku.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/  oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu IOK planuje organizację spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

 

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 pn. „Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej” znajdują się na stronie https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-na-konkurs-nr-powr-02-17-00-ip-04-00-003-19/

Formularz zgłoszeniowy (plik .docx)

Print Friendly, PDF & Email