Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Dodano przez: | 6 lutego 2019

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego opracowanie i realizację oferty szkoleniowej dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej w zakresie podstawowych i specjalistycznych kompetencji informatycznych oraz w zakresie zarządzania projektami i pracy w zespole projektowym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych.

W ramach konkursu mają zostać przeprowadzone badania kompetencji i potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, a następnie opracowane programy szkoleń z zakresu e-kompetencji, zarządzania projektami i współpracy w zespole projektowym. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia, w tym szkolenia certyfikowane, dla łącznie co najmniej 495 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 2 Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• przedsiębiorcy,
• szkoły wyższe,
• jednostki naukowe,
• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 1 670 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 28 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. (do godz. 12:00).
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15 maja 2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl , faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronach: www.ms.gov.pl,
www.funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu Ministerstwo Sprawiedliwości planuje organizację spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Miejsce i termin spotkania

Ministerstwie Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Sala nr 615
Termin spotkania: 25 lutego 2019 r., godz. 10.00-14.00

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: aneta.utkowska@ms.gov.pl lub szkoleniapower@ms.gov.pl

Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Print Friendly, PDF & Email